Gar-Ur

00:00

La Noche de San Juan: Fuego y Magia - Viajes Ecuador

Ene gar, 
ene arbasoen gar; 
harri artean sar
eta ilargia itzar.

Ene gar,
basarrien indar;
hausnar egin batzar,
zahar guztien adar,
hildakoen bizkar.

Har itzazu hauen hondar,
bai gaur, baita ere bihar,
zure altxorretan, lar.

Ene gar,
ene lur,
elurra ur,
zura hezur.
Euria beharra dugu,
baina gaur garrak zur.
Egin diezaiogun gur.


Ene gar, ene (g)ar-basoen gar; (g)har-ri artean s-(g)ar eta il-(g)ar-gia itz-(g)ar. 
Ene gar, Bas-(g/h)ar-rien ind-(g)ar; hausn-(g)ar egin bat-z-(g)ar, z-(g)ahar guztien ad-(g)ar, hildakoen biz-(g)kar. 
Har itzazu hauen hond-(g)ar, bai ga-u-r, baita ere bi-(g)har, zure altxorretan, l-(g)ar. 
Ene gar, ene l-ur, el-ur-ra ur, z-ur-a hez-ur. E-ur-ia beharra dugu, baina gaur gar-rak z-ur. Egin diezaiogun g-ur.

elkarrekin ibiliaz askoz hobe

0 Iritzi